ieforum

Koncesionárske poplatky po novom od 1. apríla 2008

 

Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2008. Tento zákon ruší zákon č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v z.n.p. Od tohto dňa teda nebudeme platiť koncesionárske poplatky, ale úhradu za služby poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Koncesionársky poplatok podľa predchádzajúceho zákona bol viazaný na vlastníctvo televízneho alebo rozhlasového prijímača, za ktoré sme si zaplatili "licenciu - koncesiu", teda právo tieto prijímače používať. Teraz teda budeme platiť za služby poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Ale pozor! Nie za preukázateľne poskytnuté služby, len za možnosť tieto služby využívať! Skutočnosť, že máme potenciálnu možnosť využívať ich služby, sa preukazuje existenciou koncového odberného miesta elektrickej energie! Teda odoberáme elektrinu, a preto máme možnosť využívať služby STV a SRo!

Toľko na úvod. Nový zákon však znamená i ďalšie náklady pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 3 zamestnancov. Vyššie uvedenú úhradu za služby budú platiť iba preto lebo majú odberné miesto a zamestnávajú zamestnancov. Výška poplatku je odstupňovaná nasledovne:

 • 140 Sk, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
 • 560 Sk, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
 • 2 400 Sk, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
 • 6 000 Sk, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov a
 • 14 000 Sk, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

 

Pre určenie výšky úhrady je rozhodujúci stav zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu - pôjde napr. o služobný pomer v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí.. Do počtu zamestnancov sa nepočítajú fyzické osoby zamestnané na dohody o prácach mimo pracovného pomeru. Ak sa úhrada bude platiť za dlhšie časové obdobie (napr. za štvrťrok), bude rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň tohto časového obdobia. Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal zamestnávateľ platiteľom a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom prestala byť platiteľom - teda odberateľom elektrickej energie. Úhrada je splatná do konca príslušného kalendárneho mesiaca, možné je však platiť ju za dlhšie časové obdobie - štvrťrok, polrok alebo raz ročne. Platba sa uskutoční bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Podľa § 10 tohto zákona si Slovenská televízia a Slovenský rozhlas zakladajú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej úlohou bude vyberanie úhrady za služby podľa tohto zákona. Vyberateľ podľa § 10 zákona bude viesť evidenciu platiteľov úhrady podľa tohto zákona. Na účely evidencie platiteľ má právo získavať potrebné informácie a dotknutý subjekt je povinný ich poskytnúť v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Tieto informácie je povinný poskytnúť:

 • dodávateľ elektrickej energie,
 • ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Sociálna poisťovňa,
 • katastrálny úrad,
 • platiteľ úhrady.


Platiteľ úhrady je povinný oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní

 • vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,
 • vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,
 • vznik, zmenu alebo zánik skutočnosti rozhodujúcej pre určenie sadzby úhrady a zároveň túto skutočnosť preukázať. Ktoré údaje je platiteľ povinný poskytnúť, uvádza § 9 ods. 7 tohto zákona.


Zamestnávateľovi, ktorý k 1. 4. 2008 zamestnáva aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, vzniká k 1. 4. 2008 povinnosť platiť úhradu za služby poskytované STV a SRo. Zamestnávateľ, ktorému vzniká povinnosť platiť za tieto "služby" je povinný sa do konca apríla prihlásiť, buď na Slovenskej pošte alebo priamo u vyberateľa: RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 8441 04 Bratislava www.rtvs.sk infolinka: 02 / 6061 4444

  zdroj: JUDr. Eva Kováčiková - Verejná správa 4/2008 (upravené, krátené)
Máte nejakú otázku alebo pripomienku k tejto téme?

Napíšte nám:

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Novinky

Odvody z dohôd od 01.01.2013 - aktualizované

        Prinášame tabuľku (platná aj pre rok 2014) pre porovnanie odvodov jednotlivých dohôd a pracovného pomeru:   Por.č. Typ dohody Odvody do ZP % Odvody do SP % %...

Už sú zverejnené "rizikové" subjekty

   Daňová správa včera (05.02.) zverejnila zoznam potenciálnych "rizikových" daňových subjektov. Sú to spoločnosti a aj podnikatelia, pri ktorých môže nastať situácia, kedy im daňový úrad zruší...

Obmedzenie platieb v hotovosti od 1. januára 2013

    Zákona o obmedzení platieb v hotovosti zapadá do harmonogramu postupných krokov vlády SR, ktorý zapadá da rámca "Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016".     ...

Ručenie za DPH

          Novela zákona o DPH zavádza inštitút ručenie za daň, je to prípad, keď „kupujúci (odberateľ) platiteľ ručí za daň uvedenú na nákupnej faktúre, ak predávajúci...

Registračná daň - zdanenie luxusných áut

"Registračná daň", o ktorú sa rozhodol minister financií obohatiť našu daňovú sústavu, je prioritne zameraná práve na zdanenie luxusných áut s vysokým výkonom ako aj spotrebou. I keď jej...